Strona główna Sukcesy Pracownicy Pamiętamy


wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 22 23
30
- - - - - -
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
- - -
- - - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 3
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 13 14
15 17 21
24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 4 5
11 12
16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -


Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych


Betoniarz-zbrojarz - 950 godz.

Betoniarz-zbrojarz

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonywać szkice robocze;
 • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.


Inne kwalifikacje
Kwalifikacje - Betoniarz-zbrojarz
Kwalifikacja BD.12 - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich;
 • sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich;
 • dobiera środki transportu stali zbrojeniowej;
 • dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych;
 • wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu;
 • wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych;
 • ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych robót.


2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach;
 • sporządza przedmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia;
 • układa zbrojenie w deskowaniach i formach;
 • dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych;
 • wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe;
 • dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;
 • układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
 • ocenia jakość montażu i układania zbrojenia;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporządza rozliczenie tych robót.


3. Wykonywanie mieszanek betonowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania mieszanek betonowych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywania mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera składniki mieszanek betonowych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich;
 • przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych;
 • dobiera środki transportu mieszanek betonowych;
 • wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
 • sporządza zaprawy i zaczyny budowlane;
 • ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych;


4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;
 • sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;
 • układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach;
 • dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej;
 • wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej;
 • określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;
 • dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu;
 • wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu;
 • wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;
 • określa sposoby naprawy elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą;
 • ocenia jakość wykonania robót betoniarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu oraz sporządza rozliczenie tych robót.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.12 - semestr VI
Murarz-tynkarz - 950 godz.

Murarz-tynkarz

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonywać szkice robocze;
 • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.14 - semestr VI


Kwalifikacje - Murarz-tynkarz
Kwalifikacja BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
 • ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.


2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
 • rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;
 • wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;
 • wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót murarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.


3. Wykonywanie tynków

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje tynków;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
 • wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • ocenia jakość wykonania robót tynkarskich;
 • wykonuje obmiar związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.


4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.


Monter stolarki budowlanej - 1290 godz.

Monter stolarki budowlanej

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonywać szkice robocze;
 • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich użytkowania;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Kwalifikacje - Monter stolarki budowlanej

Kwalifikacja BD.33 - Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej


1. Montaż okien i drzwi balkonowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje stolarki budowlanej;
 • rozróżnia rodzaje okien i drzwi balkonowych;
 • rozpoznaje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom i drzwiom balkonowym;
 • rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych;
 • rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w montażu okien i drzwi balkonowych;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien i drzwi balkonowych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien i drzwi balkonowych;
 • dobiera metody montażu okien i drzwi balkonowych;
 • przygotowuje ościeże do montażu;
 • wykonuje montaż okien i drzwi balkonowych;
 • montuje parapet wewnętrzny i zewnętrzny;
 • wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem;
 • wykonuje roboty związane z naprawą i demontażem okien i drzwi balkonowych;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem i demontażem okien i drzwi balkonowych;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem okien i drzwi balkonowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.


2. Montaż okien dachowych

Uczeń/Kursant::
 • rozróżnia rodzaje okien dachowych;
 • rozpoznaje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom dachowym;
 • rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien dachowych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien dachowych;
 • dobiera metody montażu okien dachowych;
 • przygotowuje otwór montażowy do montażu okien dachowych;
 • wykonuje montaż okien dachowych;
 • wykonuje wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne okien dachowych;
 • wykonuje roboty związane z naprawą i demontażem okien dachowych;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem i demontażem okien dachowych;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem okien dachowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.


3. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane typowym i energooszczędnym drzwiom zewnętrznym oraz wewnętrznym;
 • rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • rozróżnia rodzaje izolacji przeciwogniowej stosowanej w montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami technicznymi, katalogami oraz instrukcjami montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 • dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • dobiera metody montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • wykonuje montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • wykonuje roboty związane z naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz sporządza rozliczenie tych robót.Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.33 - semestr IV
Kwalifikacje - Monter stolarki budowlanej
4. Montaż bram

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje bram;
 • rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane bramom;
 • rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami bram;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu bram;
 • dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu bram;
 • dobiera metody montażu bram;
 • przygotowuje ościeże do montażu;
 • wykonuje montaż bram;
 • wykonuje roboty związane z naprawą oraz demontażem zespołów, układów i mechanizmów bram;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem i demontażem bram;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem bram oraz sporządza rozliczenie tych robót.


5. Montaż osłon okiennych i drzwiowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje osłon okiennych i drzwiowych stosowanych w budownictwie;
 • rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane rodzajom osłon okiennych i drzwiowych;
 • rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami osłon okiennych i drzwiowych;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu osłon okiennych i drzwiowych oraz montażu osłon do okien dachowych;
 • dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu osłon okiennych i drzwiowych;
 • dobiera metody montażu osłon okiennych i drzwiowych;
 • wykonuje montaż osłon okiennych i drzwiowych;
 • wykonuje prace związane z naprawą i demontażem zespołów, układów oraz mechanizmów osłon okiennych i drzwiowych;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem oraz demontażem zespołów, układów i mechanizmów osłon okiennych i drzwiowych;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem osłon okiennych i drzwiowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.


6. Montaż schodów modułowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje schodów;
 • rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane poszczególnym rodzajom schodów w budynkach w zależności od ich przeznaczenia;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu schodów modułowych;
 • dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu schodów modułowych;
 • dobiera metody montażu schodów modułowych;
 • wykonuje montaż schodów modułowych;
 • wykonuje wykończenie połączenia schodów modułowych ze stropem;
 • wykonuje roboty związane z naprawą i demontażem schodów modułowych;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem i demontażem schodów modułowych;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem schodów modułowych oraz sporządza rozliczenia tych robót.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych - 950 godz.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonywać szkice robocze;
 • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Kwalifikacje - Monter zabudowy i robót wykończeniowych
Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

1. Wykonywanie robót posadzkarskich

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich i określa ich właściwości;
 • określa sposoby przygotowania podłoży pod różnego rodzaju posadzki;
 • rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich;
 • sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót posadzkarskich;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót posadzkarskich;
 • przygotowuje podłoża do wykonania posadzek z różnych materiałów;
 • wykonuje warstwy izolacyjne podłóg;
 • wykonuje podkłady podłogowe;
 • wykonuje posadzki z różnych materiałów;
 • wykonuje zabezpieczenia powierzchni posadzek;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek;
 • ocenia jakość robót posadzkarskich;
 • wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie.


2. Wykonywanie robót okładzinowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje okładzin oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
 • rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych;
 • sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót okładzinowych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót okładzinowych;
 • przygotowuje podłoże do wykonania okładzin;
 • wykonuje okładziny z różnych materiałów;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy;
 • wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów;
 • ocenia jakość robót okładzinowych;
 • wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.04 - semestr VI
Kwalifikacje - Monter zabudowy i robót wykończeniowych
Kwalifikacja BD.04 - BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

1. Montaż systemów suchej zabudowy

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz;
 • rozróżnia rodzaje izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych i przestrzega zasad ich wykonania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • sporządza przedmiar robót montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
 • dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy;
 • dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy;
 • wykonuje roboty pomocnicze związane z montażem ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonuje ściany działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonuje izolacje ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • ocenia jakość wykonania robót montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz sporządza rozliczenie tych robót.


2. Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • rozróżnia rodzaje izolacji okładzin ściennych i płyt podłogowych stosowanych w systemie suchej zabudowy oraz określa sposoby ich wykonania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych;
 • sporządza przedmiar robót montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
 • dobiera i przygotowuje materiały do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonuje roboty pomocnicze związane z montażem okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wyznacza miejsca montażu elementów okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • przygotowuje podłoże do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • dobiera techniki montażu elementów okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • montuje elementy okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń elementów okładzin ściennych i dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje naprawy uszkodzonych elementów okładzin ściennych;
 • ocenia jakość robót związanych z montażem okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy i sporządza rozliczenie tych robót.Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

1. Wykonywanie robót malarskich

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
 • rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich;
 • sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera i przygotowuje materiały do wykonania powłok malarskich w określonej technologii;
 • dobiera techniki wykonania robót malarskich;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót malarskich;
 • przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;
 • wykonuje powłoki malarskie;
 • wykonuje zdobienia powłok malarskich różnymi technikami;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich;
 • ocenia jakość wykonania robót malarskich;
 • wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie.


2. Wykonywanie robót tapeciarskich

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie;
 • rozróżnia rodzaje podłoży i określa sposoby ich przygotowania pod różnego rodzaju tapety;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich;
 • sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót tapeciarskich;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót tapeciarskich;
 • przygotowuje podłoże do wykonania robót tapeciarskich;
 • wykonuje roboty tapeciarskie;
 • wykonuje zdobienia tapet różnymi technikami;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy;
 • wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet;
 • ocenia jakość robót tapeciarskich;
 • wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie.Rolnik - 880 godz.

Rolnik

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • wykonywać czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
 • przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
 • wykonywać czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;
 • rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej
 • rozpoznawać części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń
 • rozpoznawać rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;
 • rozróżniać czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
 • rozpoznawać gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
 • rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt;
 • rozpoznawać rośliny uprawne i chwasty;
 • rozpoznawać rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.


Kwalifikacje - Rolnik
Kwalifikacja RL.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej.

1. Prowadzenie produkcji roślinnej

Uczeń/Kursant:
 • określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
 • dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 • dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
 • planuje nawożenie organiczne i mineralne;;
 • ocenia jakość materiału siewnego;
 • przygotowuje materiał siewny do siewu;
 • planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
 • wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
 • ozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
 • dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
 • stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
 • przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
 • przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;


2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

Uczeń/Kursant:
 • określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
 • określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
 • przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
 • wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;


3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych
 • obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 • obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;
 • obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;
 • dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
 • wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.03. - semestr VI
 • Ogrodnik - 880 godz.

  Ogrodnik

  W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
  • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
  • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
  • przestrzegać zasad kultury i etyki;
  • przewidywać skutki podejmowanych działań;
  • radzić sobie ze stresem;
  • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
  • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  • potrafić negocjować warunki porozumień;
  • współpracować w zespole;
  • rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji ogrodniczej;
  • rozpoznawać części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń;
  • rozpoznawać rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;
  • rozpoznawać gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
  • klasyfikować nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
  • rozpoznawać rodzaje roślin ogrodniczych;
  • posługiwać się narzędziami i urządzeniami do wykonywania kompozycji roślinnych;
  • przestrzegać norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów ogrodniczych;
  • korzystać ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;/li>
  • korzystać z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
  • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  Kwalifikacje - Ogrodnik
  Kwalifikacja RL.05. - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

  1. Prowadzenie produkcji sadowniczej

  Uczeń/Kursant:
  • określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin sadowniczych;
  • dobiera rośliny sadownicze do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
  • ustala terminy sadzenia roślin sadowniczych;
  • przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin sadowniczych;
  • planuje nawożenie organiczne i mineralne roślin sadowniczych;
  • wykonuje prace związane z nawożeniem, pielęgnacją, nawadnianiem i odwadnianiem upraw sadowniczych;
  • dobiera sposoby formowania drzew i krzewów owocowych;
  • reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych;


  2. Prowadzenie produkcji warzywniczej

  Uczeń/Kursant:
  • określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
  • dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
  • dobiera metody siewu nasion roślin warzywnych;
  • ocenia jakość materiału siewnego;
  • przygotowuje materiał siewny roślin warzywnych;
  • określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia roślin warzywnych;


  3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych

  Uczeń/Kursant:
  • rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych;
  • rozpoznaje nasiona roślin ozdobnych i traw;
  • rozpoznaje organy podziemne roślin ozdobnych;
  • określa metody wegetatywnego rozmnażania roślin ozdobnych;
  • określa walory dekoracyjne roślin ozdobnych;


  4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie;
  • rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach ogrodniczych;
  • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie;
  • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej;
  • wykonuje określone zabiegi agrotechniczne związane z produkcją ogrodniczą;
  • dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych;
  • wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych;
  • przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac związanych z produkcją ogrodniczą;
  • przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin.


  Egzaminy zewnętrzne
  • Kwalifikacja RL.05. - semestr VI
  Technik architektury krajobrazu - 1350 godz.

  Technik architektury krajobrazu

  W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  • Charakteryzować prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty kształtowania krajobrazu.
  • Rozpoznawać kierunki historycznych i współczesnych rozwiązań w zakresie architektury krajobrazu.
  • Wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu.
  • Posługiwać się dokumentacją techniczną.
  • Określać właściwości materiałów budowlanych i dobierać je do projektowanych elementów.
  • Charakteryzować podstawowe budowle architektury krajobrazu.
  • Klasyfikować rośliny ozdobne ze względu na właściwości biologiczne wymagania środowiskowe i wartości użytkowe.
  • Oceniać jakość i walory dekoracyjne roślin ozdobnych oraz możliwości ich zastosowania w urządzaniu terenów zieleni.
  • Określać zasady projektowania krajobrazu miejskiego podmiejskiego i wiejskiego.
  • Wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych.
  • Projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz.
  • Planować i wykonywać prace związane z urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni.
  • Użytkować maszyny i urządzenia stosowane w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni.
  • Prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy w zakresie niezbędnym do zdobycia prawa jazdy kategorii T (dla chłopców).
  • Stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej.
  • Prowadzić uproszczoną rachunkowość.
  • Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
  • Dobierać i stosować specjalistyczne programy komputerowe.
  • Rozwiązywać problemy w sposób twórczy.
  • Samodzielnie podejmować decyzje.
  • Skutecznie komunikować się z innymi uczestnikami procesu pracy.
  • Kierować zespołem pracowników,
  • Stosować przepisy kodeksu pracy, dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy.
  • Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
  • Poszukiwać miejsca pracy w gospodarce rynkowej jako samodzielny przedsiębiorca lub pracownik najemny.
  • Korzystać z różnych źródeł informacji naukowo - technicznej i ekonomicznej oraz z doradztwa specjalistycznego.
  • Posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych.
  • Organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
  • Stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.
  • Prowadzić działalność gospodarczą.
  • Stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych.
  • Udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.
  • Kierować zespołem pracowników.
  • Korzystać z różnych źródeł informacji.  Egzaminy zewnętrzne
  • Kwalifikacja RL.21 - semestr IV
  • Kwalifikacja RL.22 - semestr VII


  Kwalifikacje - Technik architektury krajobrazu
  Kwalifikacja RL.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

  Uczeń/Kursant:
  • określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;
  • określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;
  • wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;
  • dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;
  • ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
  • przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;
  • przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;
  • przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.


  2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  Uczeń/Kursant:
  • charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;
  • przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;
  • przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;
  • wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu;
  • opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
  • projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;
  • planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;
  • opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
  • planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;
  • dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;
  • posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;
  • przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;
  • wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;
  • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;
  • dobiera metody nawadniania roślin;
  • rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;
  • projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.  Kwalifikacja RL.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

  1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

  Uczeń/Kursant:
  • określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
  • dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;
  • wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;
  • dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;
  • wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;
  • wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;
  • opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;
  • dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.


  2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

  Uczeń/Kursant:
  • korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;
  • planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;
  • wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;
  • dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;
  • posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;
  • wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;
  • wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;
  • planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;
  • rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.


  Technik budownictwa - 1350 godz.

  Technik budownictwa

  W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  • Posługiwać się dokumentacją techniczną, wykonywać szkice i rysunki budowlane.
  • Przeprowadzać inwentaryzację istniejących obiektów.
  • Projektować proste elementy konstrukcyjne oraz budynki o nieskomplikowanej architekturze i konstrukcji.
  • Wykonywać podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych.
  • Wykonywać przedmiary i obmiary robót budowlanych.
  • Prowadzić dziennik budowy, księgę obmiarów oraz dokumentację inwestycyjną, płacową i magazynową.
  • Wykonywać kalkulacje robót, sporządzać kosztorysy i oferty przetargowe.
  • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technika budownictwa.
  • Podejmować i prowadzić działalność gospodarczą.
  • Udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.
  • Przeprowadzać kontrole jakości i oceny wykonania podstawowych robót budowlano-montażowych.
  • Organizować i kierować robotami remontowymi i rozbiórkowymi.
  • Kierować gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym.
  • Koordynować roboty budowlane i instalacyjne na budowie.
  • Opracowywać projekty organizacji budowy i zagospodarowania placu budowy.
  • Określać nakłady rzeczowe do wykonania poszczególnych asortymentów robót.
  • Planować zagospodarowanie elementów małego osiedla, z uwzględnieniem ochrony naturalnego środowiska człowieka i jego potrzeb.
  • Dobierać materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych zadań, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  • Analizować warunki gruntowe na podstawie przeprowadzonego badania makroskopowego gruntu.
  • Oceniać prawidłowość zabezpieczenia skarp, nasypów i wykopów.
  • Ustalać metody realizacji robót, dokonywać podziału zadań dla zespołów roboczych i kierować przebiegiem robót przy zachowaniu własciwej organizacji pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
  • Stosować w działalności zawodowej podstawowe akty prawne z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego.
  • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik budownictwa.
  • Likwidować plac budowy.
  • Prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o analizę procesów zachodzących w gospodarce rynkowej.
  Kwalifikacje - Technik budownictwa (Betoniarz-zbrojarz)

  Kwalifikacja BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych


  1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu.

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich;
  • sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót;
  • dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich;
  • dobiera środki transportu stali zbrojeniowej;
  • dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych;
  • wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu;
  • wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych;
  • ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich;
  • wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych robót.


  2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach.

  Uczeń/Kursant::
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach;
  • sporządza przedmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót;
  • dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia;
  • układa zbrojenie w deskowaniach i formach;
  • dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych;
  • wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe;
  • dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;
  • układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
  • ocenia jakość montażu i układania zbrojenia;
  • wykonuje obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporządza rozliczenie tych robót.


  3. Wykonywanie mieszanek betonowych.

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania mieszanek betonowych;
  • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywania mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  • dobiera składniki mieszanek betonowych;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich;
  • przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych;
  • dobiera środki transportu mieszanek betonowych;
  • wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
  • sporządza zaprawy i zaczyny budowlane;
  • ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych;
  • sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem mieszanek betonowych.


  4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu.

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;
  • sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych robót;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;
  • układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach;
  • dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej;
  • wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej;
  • określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;
  • dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu;
  • wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu;
  • wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;
  • określa sposoby naprawy elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą;
  • ocenia jakość wykonania robót betoniarskich;
  • wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu oraz sporządza rozliczenie tych robót.


  Kwalifikacja BD.30 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


  1. Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy i wykonania robót ziemnych;
  • sporządza plan zagospodarowania terenu budowy;
  • przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi;
  • dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
  • określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
  • dobiera sposoby wykonania robót ziemnych;
  • dobiera sposoby zabezpieczania skarp, wykopów i nasypów;
  • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
  • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
  • sporządza harmonogramy robót ziemnych i robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robotami ziemnymi oraz koordynuje ich pracę;
  • kontroluje przebieg realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych;
  • ocenia jakość wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i robót ziemnych.


  2. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych stanu surowego;
  • rozróżnia technologie wykonania elementów konstrukcyjnych obiektów budowlanych;
  • określa rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych;
  • przestrzega zasad montażu konstrukcji budowlanych;
  • dobiera sposoby wykonywania robót betoniarskich, zbrojarskich, ciesielskich i murarskich;
  • dobiera sposoby wykonania izolacji budowlanych;
  • dobiera sposoby wykonania ścian niekonstrukcyjnych;
  • dobiera sposoby wykonania pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich;
  • dobiera sposoby montażu systemów odwodnień połaci dachowych;
  • przestrzega zasad montażu okien, drzwi i wyrobów ślusarsko-kowalskich;
  • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do robót budowlanych stanu surowego;
  • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do robót budowlanych stanu surowego;
  • sporządza harmonogramy robót budowlanych stanu surowego;
  • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót budowlanych stanu surowego i koordynuje ich pracę;
  • kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych stanu surowego;
  • ocenia jakość wykonania robót budowlanych stanu surowego.


  3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;
  • rozróżnia technologie wykonania elementów wykończeniowych;
  • dobiera sposoby wykonania budowlanych robót wykończeniowych;
  • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do budowlanych robót wykończeniowych;
  • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do budowlanych robót wykończeniowych;
  • sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych;
  • dobiera zespoły robocze do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych i koordynuje ich pracę;
  • kontroluje przebieg realizacji budowlanych robót wykończeniowych;
  • ocenia jakość wykonania budowlanych robót wykończeniowych.


  4. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót remontowych obiektów budowlanych;
  • określa zakres i rodzaj robót remontowych w obiektach budowlanych;
  • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu;
  • przestrzega zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego;
  • przestrzega zasad sporządzania wniosków o rozbiórkę i remont obiektów budowlanych;
  • dobiera sposoby wykonywania remontów obiektów budowlanych;
  • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
  • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania remontów obiektów budowlanych;
  • sporządza harmonogramy robót remontowych obiektów budowlanych;
  • dobiera zespoły robocze do wykonywania remontów obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
  • kontroluje przebieg realizacji robót remontowych obiektów budowlanych;
  • ocenia jakość wykonania robót remontowych obiektów budowlanych.


  5. Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją projektową rozbiórki obiektów budowlanych;
  • wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;
  • dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
  • dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
  • dobiera środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
  • sporządza harmonogramy robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
  • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych i koordynuje ich pracę;
  • kontroluje przebieg realizacji robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
  • ocenia jakość wykonania robót rozbiórkowych obiektów budowlanych;
  • sporządza rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki obiektów budowlanych.
  Kwalifikacja BD.30 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


  1. Sporządzanie kosztorysów

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
  • korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
  • sporządza przedmiar robót budowlanych;
  • wykonuje obmiar robót budowlanych;
  • ustala założenia do kosztorysowania;
  • sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
  • stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.


  2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

  Uczeń/Kursant:
  • przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
  • rozróżnia dokumenty przetargowe;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
  • korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
  • przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową;
  • sporządza oferty na roboty budowlane.


  Kwalifikacje - Technik budownictwa (Monter konstrukcji budowlanych)

  Kwalifikacja BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych


  1. Montaż konstrukcji stalowych

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych;
  • dobiera materiały do wykonania określonych elementów konstrukcji stalowych;
  • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych;
  • wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych;
  • dobiera, zakłada i zdejmuje zawiesia montażowe stosowane podczas robót transportowych;
  • dobiera sposoby łączenia elementów konstrukcji stalowych;
  • przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania połączeń;
  • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych;
  • zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności;
  • wykonuje połączenia elementów konstrukcji stalowych;
  • wykonuje roboty związane z demontażem konstrukcji stalowych;
  • ocenia jakość wykonania robót montażowych;
  • wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych i sporządza rozliczenia tych robót.


  2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
  • dobiera i przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe;
  • dobiera sposób montażu prefabrykatów żelbetowych;
  • wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych;
  • wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów żelbetowych;
  • dobiera, zakłada i zdejmuje uchwyty montażowe oraz zawiesia do transportu i montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych;
  • steruje pracą operatora dźwigu podczas transportu i montażu prefabrykatów oraz transportu zbrojenia i mieszanki betonowej na miejsce montażu;
  • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów żelbetowych;
  • wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych;
  • wykonuje roboty związane z rozbiórką prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
  • składuje materiały i elementy pochodzące z rozbiórki konstrukcji żelbetowych;
  • ocenia jakość wykonania robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
  • wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.


  3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych
  • rozróżnia rodzaje prefabrykatów drewnianych;
  • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
  • dobiera i przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu elementów obiektów budowlanych o określonej konstrukcji;
  • wyznacza miejsca łączenia prefabrykatów drewnianych;
  • steruje pracą operatora dźwigu podczas prac transportowych, montażowych i demontażowych prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
  • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów drewnianych;
  • zabezpiecza montowaną konstrukcję drewnianą przed utratą stateczności;
  • dobiera metody połączeń prefabrykowanych elementów konstrukcji drewnianych;
  • wykonuje połączenia prefabrykatów drewnianych;
  • zabezpiecza elementy konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi;
  • wykonuje prace związane z remontami i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
  • ocenia jakość montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
  • wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.


  Kwalifikacje - Technik budownictwa (Murarz-tynkarz)
  Kwalifikacja BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno–budowlanych

  1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
  • dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
  • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
  • przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
  • wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
  • ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
  • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.


  2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
  • rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
  • rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania;
  • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
  • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  • wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;
  • wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;
  • wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;
  • ocenia jakość wykonania robót murarskich;
  • wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.


  3. Wykonywanie tynków

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje tynków;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków;
  • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  • przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  • wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
  • wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;
  • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy;
  • wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
  • ocenia jakość wykonania robót tynkarskich;
  • wykonuje obmiar związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.


  4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
  • dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;
  • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;
  • ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
  • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.
  Egzaminy zewnętrzne
  • Kwalifikacja BD.29 - semestr V
  • Kwalifikacja BD.30 - semestr VII
  Technik budowy dróg - 1290 godz.

  Technik budowy dróg

  W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  • Czytać i wykonywać rysunki techniczne elementów konstrukcji budowlanych, dróg i drogowych budowli inżynierskich.
  • Wykorzystywać programy komputerowe przydatne w zawodzie technik drogownictwa.
  • Organizować, użytkować i likwidować stanowisko pracy do robót drogowych i mostowych zgodnie z zasadami organizacji pracy, wymogami technologicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i zasadami ergonomii.
  • Interpretować podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki budowli, materiałoznawstwa, technologii budowlanej.
  • Organizować i prowadzić roboty związane z budową, remontem, odbudową i utrzymaniem dróg i drogowych budowli inżynierskich.
  • Przeprowadzać kontrole stanu nawierzchni dróg i drogowych budowli inżynierskich.
  • Ustalać usterki oraz zakres robót naprawczych.
  • Opracowywać procesy technologiczne i harmonogramy robót drogowych i mostowych.
  • Klasyfikować elementy dróg i nawierzchni drogowych.
  • Stosować w racjonalny sposób właściwe materiały do budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich.
  • Projektować nieskomplikowane drogowe budowle inżynierskie.
  • Projektować nieskomplikowane odcinki dróg.
  • Rozpoznawać grunty i typowe materiały do budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich oraz określać ich właściwości.
  • Świadomie stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas budowy dróg i drogowych budowli inżynierskich.
  • Udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.
  • Opisywać zasady prowadzenia ruchu drogowego, sygnalizacji drogowej oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego w czasie trwania robót drogowych.
  • Określać zasady organizacji robót drogowo-mostowych.
  • Oganizować zaplecza budowy.
  • Dokonywać pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wytyczać i niwelować trasy komunikacyjne.
  • Posługiwać się komputerowym programem niezbędnym do wykonywanej pracy, korzystać z literatury technicznej, norm stosowanych w drogownictwie, przepisów budowlanych, katalogów i poradników,
  • Stosować nabytą wiedzę techniczną, prawną i ekonomiczną w zakresie wykonywanej pracy.
  • Interpretować i stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika oraz warunków pracy.
  • Kwalifikować maszyny i urządzenia stosowane do robót ziemnych, drogowych, mostowych i budowlanych, zgodnie z zasadami działania i przeznaczeniem.
  • Oceniać efektywność i celowość stosowania maszyn do robót drogowych i mostowych.
  • Prowadzić ewidencję dróg i drogowych obiektów mostowych.
  • Opracowywać projekty planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
  • Stosować zasady inżynierii ruchu.
  • Podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą.
  • Samodzielnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje.
  • Komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje.
  • Komunikować się w języku obcym z uwzględnieniem terminologii właściwej dla zawodu.
  • Pracować w zespole i kierować pracą zespołu.
  • Oceniać jakość wykonanej pracy.  Inne kwalifikacje - Technik drogownictwa
  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji:
  BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
  BD.25. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.
  może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
  BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
  BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
  lub
  w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji:
  BD.23. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych


  Egzaminy zewnętrzne
  • Kwalifikacja BD.01 - semestr VI
  • Kwalifikacja BD.25 - semestr VII
  Kwalifikacje - Technik drogownictwa
  Kwalifikacja BD.01 - Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

  1. Wykonywanie robót ziemnych

  Uczeń/Kursant:
  • rozpoznaje grunty oraz określa ich właściwości;
  • dobiera metody wykonania robót ziemnych;
  • posługuje się dokumentacją dotyczącą wykonania robót ziemnych;
  • dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wykonywania robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
  • wykonuje roboty ziemne związane z budową dróg i obiektów mostowych;
  • wykonuje roboty ziemne związane z umocnieniem i zabezpieczeniem skarp budowli ziemnych;
  • wykonuje roboty ziemne związane z odwodnieniem dróg i obiektów mostowych;
  • dokonuje rozliczeń pracy sprzętu i robocizny.


  2. Wykonywanie nawierzchni drogowych

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia elementy pasa drogowego;
  • rozróżnia warstwy konstrukcyjne jezdni;
  • posługuje się dokumentacją techniczną dróg i obiektów mostowych;
  • wykonuje przedmiar robót związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych i sporządza kosztorysy;
  • dobiera materiały do wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
  • dobiera maszyny i urządzenia do układania warstw konstrukcyjnych jezdni drogowych;
  • zabezpiecza i oznakowuje roboty prowadzone w pasie drogowym;
  • wykonuje prace związane z transportem oraz składowaniem materiałów stosowanych do budowy dróg i obiektów mostowych;
  • wykonuje podbudowy nawierzchni drogowych;
  • wykonuje roboty związane z układaniem warstw jezdnych nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych;
  • wykonuje roboty związane z odwodnieniem nawierzchni drogowych;
  • wykonuje roboty związane z budową nawierzchni obiektów mostowych;
  • wykonuje obmiar robót drogowych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
  • wykonuje roboty związane z remontami oraz utrzymaniem w wymaganym stanie technicznym nawierzchni dróg i obiektów mostowych;
  • ocenia jakość wykonania robót drogowych.  Kwalifikacja BD.25 - Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.

  1. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów mostowych;
  • dobiera materiały do budowy dróg i obiektów mostowych;
  • dobiera maszyny i narzędzia do wykonania robót ziemnych, budowy dróg i obiektów mostowych;
  • organizuje transport materiałów przeznaczonych do budowy dróg i obiektów mostowych;
  • sporządza harmonogramy robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
  • dobiera metody odwodnienia dróg i obiektów mostowych;
  • organizuje i koordynuje prace związane z budową urządzeń odwadniających na terenach zabudowanych i niezabudowanych;
  • organizuje i nadzoruje realizację prac związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
  • wykonuje pomiary ruchu drogowego;
  • ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
  • wykonuje prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • zabezpiecza i oznakowuje teren robót w pasie drogowym;
  • podejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg i obiektów mostowych;
  • ocenia jakość wykonania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
  • sporządza przedmiar i obmiar robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
  • prowadzi dokumentację budowy dróg i obiektów mostowych;
  • prowadzi dokumentację ewidencyjną dróg i obiektów mostowych.


  2. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych

  Uczeń/Kursant:
  • dokonuje przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych;
  • ocenia stan techniczny dróg i obiektów mostowych;
  • kwalifikuje nawierzchnie dróg i obiektów mostowych do remontu;
  • dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym;
  • organizuje i koordynuje wykonywanie robót interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwację dróg i obiektów mostowych;
  • organizuje transport materiałów, maszyn i urządzeń drogowych;
  • zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych;
  • planuje i organizuje prace związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogowym;
  • prowadzi książki dróg i obiektów mostowych oraz ich dokumentację ewidencyjną;
  • prowadzi racjonalną gospodarkę materiałami odzyskanymi podczas robót remontowych dróg i obiektów mostowych.


  3. Sporządzanie kosztorysów

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
  • korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
  • sporządza przedmiar robót budowlanych;
  • wykonuje obmiar robót budowlanych;
  • ustala założenia do kosztorysowania;
  • sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
  • stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów.


  4. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

  Uczeń/Kursant:
  • przestrzega zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
  • rozróżnia dokumenty przetargowe;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
  • korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
  • przestrzega zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • przygotowuje i kompletuje dokumentację przetargową;
  • sporządza oferty na roboty budowlane.
  Technik logistyk - 1350 godz.

  Technik logistyk

  W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  • określać zadania logistyczne;
  • stosować zasady logistyki w gospodarce;
  • planować, organizować, realizować i kontrolować wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego;
  • posługiwać się aktami prawnymi i normami dotyczącymi transportu kolejowego, lotniczego, drogowego, morskiego, śródlądowego, z uwzględnieniem przewozu materiałów niebezpiecznych i zwierząt;
  • planować i organizować prace magazynu;
  • planować i organizować zaopatrzenie materiałowe w procesach produkcji i dystrybucji towarów;
  • planować i zarządzać wykorzystaniem zapasów magazynowych;
  • organizować załadunek i wyładunek towarów;
  • obsługiwać regały magazynowe wysokiego składowania;
  • dobierać środki transportu wewnątrzzakładowego;
  • dobierać opakowania i przygotowywać towar do dystrybucji;
  • obliczać koszty usług logistycznych;
  • stosować systemy identyfikacji towarów oraz systemy ich oznaczania;
  • ewidencjonować stan techniczno – eksploatacyjny miejskich usług infrastrukturalnych;
  • obsługiwać systemy reagowania dyspozycyjnego dotyczce obiektów i urządzeń infrastruktury miejskiej;
  • analizować koszty eksploatacji infrastruktury technicznej usług miejskich;
  • monitorować funkcjonalność eksploatacyjną oraz potrzeby remontowe i inwestycyjne w zakresie infrastruktury miejskiej;
  • organizować i realizować usługi recyklingowe;
  • organizować przewozy osób w komunikacji publicznej;
  • opracowywać rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej;
  • opisywać zasady eksploatacji środków transportu;
  • analizować zmienność popytu i cykl życia produktu;
  • zarządzać łańcuchem dostaw towarów;
  • organizować transport zgodnie z zasadami przepływu materiałów;
  • wyznaczać zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa;
  • określać termin i wielkość zamówienia;
  • kontrolować przebieg ładunku;
  • stosować procedury systemu jakości w realizacji usług logistycznych;
  • kalkulować ceny na usługi logistyczne;
  • wyodrębniać i monitorować koszty logistyki;
  • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
  • stosować metody i narzędzia statystyczne przy sporządzaniu analiz procesów logistycznych;
  • prowadzić analizy porównawcze wyników realizacji procesów logistycznych;
  • posługiwać się dwoma językami obcymi w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
  • przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów ochrony środowiska i ergonomii;
  • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczce praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.


  Egzaminy zewnętrzne
  • Kwalifikacja AU.22 - semestr IV
  • Kwalifikacja AU.32 - semestr VII


  Kwalifikacje absolwenta

  Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przygotowywania procesu logistycznego;
  • sporządzania dokumentów logistycznych;
  • ustalania należności za usługi logistyczne;
  • przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych;
  • zawierania umów sprzedaży usług logistycznych;
  • prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;
  • organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji;
  • przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób;
  • rozpatrywania reklamacji zgodnie z procedurami;
  • zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw;
  • wyznaczania poziomu zapasu zabezpieczającego proces produkcji i sprzedaży;
  • obliczania kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych;
  • obliczania kosztów magazynowania towarów;
  • klasyfikowania zapasów;
  • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw;
  • dokonywania wymiany dokumentów drogą elektroniczną i udostępnianie informacji w sieci teletransmisji danych;
  • znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej;
  • organizowania i realizowania łańcucha dostaw w logistyce;
  • dobierania opakowań jednostkowych i transportowych;
  • gospodarowania opakowaniami;
  • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce;
  • organizowania recyklingu odpadów;
  • prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

  Absolwent może podejmować pracę na stanowiskach:

  • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu;
  • specjalisty ds. planowania zakupów;
  • specjalisty ds. handlu elektronicznego;
  • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych;
  • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję;
  • specjalisty ds. gospodarki odpadami;
  • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów;
  • specjalisty ds. gospodarki materiałowej;
  • specjalisty ds. pakowania i opakowań;
  • specjalisty ds. transportu wewnętrznego;
  • operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.
  Kwalifikacje - Technik logistyk
  Kwalifikacja AU.22 - Obsługa magazynów

  1. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

  Uczeń/Kursant:
  • dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego;
  • dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego;
  • dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji;
  • dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji;
  • organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania;
  • nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji;
  • sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.


  2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych

  Uczeń/Kursant:
  • dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta;
  • przestrzega zasad zarządzania zapasami;
  • dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
  • dobiera parametry przechowywania materiałów;
  • optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
  • organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;
  • dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;
  • stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów;
  • nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
  • ustala ceny usług magazynowych;
  • sporządza dokumentację magazynową.


  3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

  Uczeń/Kursant:
  • planuje etapy dystrybucji;
  • dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu;
  • wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
  • organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji;
  • stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
  • stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
  • analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych;
  • nadzoruje proces dystrybucji produktów;
  • sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym;
  • ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji.  Kwalifikacja AU.32 - Organizacja transportu

  1. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych

  Uczeń/Kursant:
  • stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego;
  • dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;
  • sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;
  • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
  • stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu;
  • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych;
  • ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
  • sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku obcym;
  • ustala cenę usługi transportowej.


  2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych

  Uczeń/Kursant:
  • stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
  • określa zadania transportowe;
  • dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym;
  • dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych;
  • ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
  • sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
  • ustala ceny użytkowania środków technicznych.


  3. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych;
  • organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych;
  • organizuje pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki;
  • przetwarza pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej;
  • przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej;
  • sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym.


  4. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych

  Uczeń/Kursant:
  • organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;
  • rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego;
  • oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów;
  • przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych;
  • przestrzega zasad gospodarowania odpadami;
  • ocenia efektywność wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej;
  • prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.

  Technik robót wykończeniowych w budownictwie - 1250 godz.

  Technik robót wykończeniowych w budownictwie

  W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
  • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
  • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
  • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
  • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
  • wykonywać szkice robocze;
  • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
  • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
  • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
  • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
  • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
  • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
  • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzegać zasad ich użytkowania;
  • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • rozróżniać rodzaje obciążeń oraz określa ich oddziaływanie na elementy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne obiektów budowlanych;
  • wykonywać obliczenia statyczne elementów statycznie wyznaczalnych;
  • określać właściwości materiałów stosowanych do robót wykończeniowych w budownictwie;
  • rozróżniać rodzaje izolacji budowlanych i określa ich zastosowanie;
  • przestrzegać zasad sporządzania przedmiaru robót wykończeniowych w obiektach budowlanych;
  • przestrzegać zasad sporządzania harmonogramów budowlanych robót wykończeniowych;
  • wykonywać pomiary związane z prowadzeniem budowlanych robót wykończeniowych;
  • przestrzegać zasad rozliczania i dokumentowania budowlanych robót wykończeniowych;


  Kwalifikacje - Technik robót wykończeniowych w budownictwie
  Kwalifikacja BD.21 - Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

  1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu, sporządza plan zagospodarowania terenu budowy dotyczący robót wykończeniowych w budownictwie;
  • przestrzega zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz uczestniczy w jego opracowywaniu;
  • dobiera sposoby zabezpieczania i oznakowania terenu budowy;
  • określa sposoby wykonywania obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego oraz obiektów tymczasowych;
  • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  • sporządza zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
  • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz koordynuje ich pracę;
  • dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy;
  • kontroluje wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.


  2. Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją budowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie;
  • rozpoznaje technologie wykonania tynków, podłóg, okładzin i powłok malarskich;
  • dobiera sposoby wykonywania robót tynkarskich, podłogowych, okładzinowych i malarskich;
  • dobiera materiały, środki transportu, sprzęt i narzędzia do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;
  • sporządza zapotrzebowania na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania budowlanych robót wykończeniowych;
  • sporządza harmonogramy budowlanych robót wykończeniowych;
  • dobiera zespoły robocze do wykonywania robót wykończeniowych w obiektach budowlanych oraz koordynuje ich pracę;
  • przestrzega zasad montażu i demontażu rusztowań budowlanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;
  • kontroluje przebieg realizacji robót wykończeniowych oraz ocenia ich jakość.


  3. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz przestrzega zasad ich sporządzania;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych robót wykończeniowych;
  • korzysta z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania budowlanych robót wykończeniowych;
  • sporządza przedmiar budowlanych robót wykończeniowych;
  • wykonuje obmiar budowlanych robót wykończeniowych;
  • ustala założenia do kosztorysowania;
  • sporządza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
  • stosuje programy komputerowe do sporządzania kosztorysów;
  • korzysta z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia.


  Egzaminy zewnętrzne
  • Kwalifikacja BD.04 - semestr VI
  • Kwalifikacja BD.21 - semestr VII
  Kwalifikacje - Technik robót wykończeniowych w budownictwie
  Kwalifikacja BD.04 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

  1. Montaż systemów suchej zabudowy

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz;
  • rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy oraz określa sposoby ich wykonywania;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu systemów suchej zabudowy;
  • sporządza przedmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
  • dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych, okładzin, sufitów oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
  • dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu systemów suchej zabudowy;
  • wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy;
  • dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy;
  • przygotowuje podłoża do montażu elementów suchej zabudowy;
  • wykonuje ściany działowe, okładziny, sufity oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
  • wykonuje izolacje ścian działowych, okładzin, sufitów oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy;
  • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń ścian działowych, sufitów oraz innych konstrukcji wykonanych w systemach suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy;
  • wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów wykonanych w systemach suchej zabudowy;
  • kontroluje jakość robót wykonanych w systemie suchej zabudowy;
  • wykonuje obmiar robót związanych z montażem systemów suchej zabudowy oraz sporządza rozliczenie tych robót.


  2. Wykonywanie robót malarskich

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
  • rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich;
  • sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  • dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania powłok malarskich w określonej technologii;
  • dobiera techniki wykonywania robót malarskich;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót malarskich;
  • przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;
  • wykonuje powłoki malarskie;
  • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;
  • wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich;
  • kontroluje jakość wykonania robót malarskich;
  • wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie.


  3. Wykonywanie robót tapeciarskich

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie;
  • rozróżnia rodzaje podłoży pod tapety i określa sposoby ich przygotowywania;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich;
  • sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  • dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót tapeciarskich;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót tapeciarskich;
  • przygotowuje podłoże do wykonywania robót tapeciarskich;
  • wykonuje roboty tapeciarskie;
  • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy;
  • wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet;
  • kontroluje jakość robót tapeciarskich;
  • wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie.


  4. Wykonywanie robót posadzkarskich

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
  • określa sposoby przygotowywania podłoży pod różnego rodzaju posadzki;
  • rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonywania;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich;
  • sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  • dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót posadzkarskich;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót posadzkarskich;
  • przygotowuje podłoża do wykonywania posadzek z różnych materiałów;
  • wykonuje warstwy izolacyjne podłóg;
  • wykonuje posadzki z różnych materiałów;
  • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;
  • kontroluje jakość robót posadzkarskich;
  • wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek;
  • wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie.


  5.Wykonywanie robót okładzinowych

  Uczeń/Kursant:
  • rozróżnia rodzaje okładzin, określa ich właściwości i zastosowanie;
  • rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny;
  • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych;
  • sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
  • dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania robót okładzinowych;
  • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót okładzinowych;
  • przygotowuje podłoże do wykonywania okładzin;
  • wykonuje okładziny z różnych materiałów;
  • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy;
  • wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów;
  • kontroluje jakość robót okładzinowych;
  • wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie.