Strona główna Plan zajęć Podręczniki Sukcesy Pracownicy Pamiętamy


wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 22 23
30
- - - - - -
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
- - -
- - - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 3
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 13 14
15 17 21
24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 4 5
11 12
16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -


Regul. rekrutacji do Szk. Branż. 1 st. Nr 5§ 1

Regulamin dotyczy rekrutacji absolwentów gimnazjów lub szkół podstawowych do klas pierwszych Szkoły Branżowej 1 stopnia Nr 5 w zawodach robotniczych:

- murarz-tynkarz;

- monter stolarki budowlanej;

- monter zabudowy i robót wykończeniowych;

- betoniarz-zbrojarz;

§ 3

1. W Zespole Szkół Budowlanych działa punkt informacyjny, czynny codziennie w godzinach od 800 do 1500 (pokój nr 27, telefon kontaktowy 76 724 53 00), w którym są przyjmowane dokumenty związane z procesem rekrutacji oraz udziela się informacji dotyczących kształcenia zawodowego.

 

2. Kandydat składa podanie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

 

3. W terminie od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. dołącza następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia gimnazjum;
- zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
lub
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;§ 4

1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 16 lipca 2019 r.

 

2. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu od 16 do 18 lipca 2019 r.

 

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do tejże szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 16 do 24 lipca 2019 r.

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2019 r.

 

5. W przypadku posiadania wolnych miejsc w poszczególnych kierunkach kształcenia szkoła prowadzi nabór uzupełniający na zasadach identycznych jak w przypadku pierwszego naboru.

 

6. Składanie dokumentów, przez kandydatów, w naborze uzupełniającym – od 26 do 30 lipca 2019 r.

 

7. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w trakcie naboru uzupełniającego nastąpi 21 sierpnia 2019 r.

 

8. Wydanie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu od 21 do 23 sierpnia 2019 r.

 

9. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do tejże szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 21 do 29 sierpnia 2019 r.

 

10. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w trakcie naboru uzupełniającego nastąpi 30 sierpnia 2019 r.

 

Regulamin opracowano na podstawie:

 • Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcacego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz.586);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
 • Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli(Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz.703);
 • Zarządzenia Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia
 • Zarządzenia Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do:
  - klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
  - klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
 • Statutu Zespołu Szkół Budowlanych;

§ 2

1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej odbywa się na podstawie kryteriów uwzględniających:

1) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;

2) liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, z języka polskiego, matematyki, z obowiązkowego języka obcego nowożytnego oraz z fizyki

3) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej;

4) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

-  liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
-- języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii i języka obcego na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy uzyskany z danego zakresu pomnożonej przez 0,2;

- liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

b) max. 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, obowiązkowego języka obcego nowożytnego oraz fizyki, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

•   18 punktów – ocena: celujący,

•   17 punktów – ocena: bardzo dobry,

•   14 punktów – ocena: dobry,

•   8 punktów – ocena: dostateczny,

•   2 punkty – ocena: dopuszczający;

c) max. 28 punktów za:

• ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,

• inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcacego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz.586) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610);

- max. 18 punktów

- 3 punkty za aktywność na rzecz innych ludzi.

 

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc pod uwagę brane są łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.