Strona główna Sukcesy Pracownicy Pamiętamy


wrzesień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
pażdziernik
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
listopad
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
grudzień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 22 23
30
- - - - - -
styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
- - -
- - - - - - -
luty
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 3
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 - - -
marzec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 13 14
15 17 21
24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
maj
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - 4 5
11 12
16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 15 16
17 18 19 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
lipiec
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
sierpień
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -


Oferta edukacyjna Szkoły Branżowej 1 stopnia Nr 5


Betoniarz-zbrojarz

Betoniarz-zbrojarz

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonywać szkice robocze;
 • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.12 - semestr VI
Kwalifikacje - Betoniarz-zbrojarz
Kwalifikacja BD.12 - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót zbrojarskich;
 • sporządza przedmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera stal zbrojeniową, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich;
 • dobiera środki transportu stali zbrojeniowej;
 • dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych;
 • wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów przeznaczonych do montażu;
 • wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych;
 • ocenia jakość wykonania robót zbrojarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z przygotowaniem stali zbrojeniowej do montażu i sporządza rozliczenie tych robót.


2. Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniach i formach;
 • sporządza przedmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera pręty zbrojeniowe oraz materiały pomocnicze do montażu zbrojenia;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia;
 • układa zbrojenie w deskowaniach i formach;
 • dobiera sposoby łączenia prętów zbrojeniowych;
 • wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe;
 • dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;
 • układa pręty zbrojeniowe, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
 • ocenia jakość montażu i układania zbrojenia;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem i układaniem zbrojenia w deskowaniu oraz sporządza rozliczenie tych robót.


3. Wykonywanie mieszanek betonowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania mieszanek betonowych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywania mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera składniki mieszanek betonowych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót betoniarskich;
 • przestrzega zasad przygotowania mieszanek betonowych;
 • dobiera środki transportu mieszanek betonowych;
 • wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
 • sporządza zaprawy i zaczyny budowlane;
 • ocenia jakość wykonania mieszanek betonowych;


4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;
 • sporządza przedmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty tych robót;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;
 • układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach;
 • dobiera sposoby zagęszczania mieszanki betonowej;
 • wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej;
 • określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;
 • dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu;
 • wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu;
 • wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;
 • określa sposoby naprawy elementów betonowych i żelbetowych i wykonuje czynności związane z tą naprawą;
 • ocenia jakość wykonania robót betoniarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu oraz sporządza rozliczenie tych robót.


Murarz-tynkarz

Murarz-tynkarz

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonywać szkice robocze;
 • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.14 - semestr VI


Kwalifikacje - Murarz-tynkarz
Kwalifikacja BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
 • ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.


2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;
 • rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;
 • wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;
 • wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót murarskich;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.


3. Wykonywanie tynków

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje tynków;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
 • wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • ocenia jakość wykonania robót tynkarskich;
 • wykonuje obmiar związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.


4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
 • dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;
 • ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.


Monter stolarki budowlanej

Monter stolarki budowlanej

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonywać szkice robocze;
 • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich użytkowania;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Kwalifikacje - Monter stolarki budowlanej

Kwalifikacja BD.33 - Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej


1. Montaż okien i drzwi balkonowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje stolarki budowlanej;
 • rozróżnia rodzaje okien i drzwi balkonowych;
 • rozpoznaje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom i drzwiom balkonowym;
 • rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych;
 • rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w montażu okien i drzwi balkonowych;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien i drzwi balkonowych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien i drzwi balkonowych;
 • dobiera metody montażu okien i drzwi balkonowych;
 • przygotowuje ościeże do montażu;
 • wykonuje montaż okien i drzwi balkonowych;
 • montuje parapet wewnętrzny i zewnętrzny;
 • wykonuje wykończenie połączenia ościeżnicy z ościeżem;
 • wykonuje roboty związane z naprawą i demontażem okien i drzwi balkonowych;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem i demontażem okien i drzwi balkonowych;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem okien i drzwi balkonowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.


2. Montaż okien dachowych

Uczeń/Kursant::
 • rozróżnia rodzaje okien dachowych;
 • rozpoznaje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom dachowym;
 • rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien dachowych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien dachowych;
 • dobiera metody montażu okien dachowych;
 • przygotowuje otwór montażowy do montażu okien dachowych;
 • wykonuje montaż okien dachowych;
 • wykonuje wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne okien dachowych;
 • wykonuje roboty związane z naprawą i demontażem okien dachowych;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem i demontażem okien dachowych;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem okien dachowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.


3. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane typowym i energooszczędnym drzwiom zewnętrznym oraz wewnętrznym;
 • rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • rozróżnia rodzaje izolacji przeciwogniowej stosowanej w montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami technicznymi, katalogami oraz instrukcjami montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 • dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • dobiera metody montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • wykonuje montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • wykonuje roboty związane z naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz sporządza rozliczenie tych robót.Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.33 - semestr VI
Kwalifikacje - Monter stolarki budowlanej
4. Montaż bram

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje bram;
 • rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane bramom;
 • rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami bram;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu bram;
 • dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu bram;
 • dobiera metody montażu bram;
 • przygotowuje ościeże do montażu;
 • wykonuje montaż bram;
 • wykonuje roboty związane z naprawą oraz demontażem zespołów, układów i mechanizmów bram;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem i demontażem bram;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem bram oraz sporządza rozliczenie tych robót.


5. Montaż osłon okiennych i drzwiowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje osłon okiennych i drzwiowych stosowanych w budownictwie;
 • rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane rodzajom osłon okiennych i drzwiowych;
 • rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami osłon okiennych i drzwiowych;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu osłon okiennych i drzwiowych oraz montażu osłon do okien dachowych;
 • dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu osłon okiennych i drzwiowych;
 • dobiera metody montażu osłon okiennych i drzwiowych;
 • wykonuje montaż osłon okiennych i drzwiowych;
 • wykonuje prace związane z naprawą i demontażem zespołów, układów oraz mechanizmów osłon okiennych i drzwiowych;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem oraz demontażem zespołów, układów i mechanizmów osłon okiennych i drzwiowych;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem osłon okiennych i drzwiowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.


6. Montaż schodów modułowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje schodów;
 • rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane poszczególnym rodzajom schodów w budynkach w zależności od ich przeznaczenia;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu schodów modułowych;
 • dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu schodów modułowych;
 • dobiera metody montażu schodów modułowych;
 • wykonuje montaż schodów modułowych;
 • wykonuje wykończenie połączenia schodów modułowych ze stropem;
 • wykonuje roboty związane z naprawą i demontażem schodów modułowych;
 • kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem i demontażem schodów modułowych;
 • wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem schodów modułowych oraz sporządza rozliczenia tych robót.
Monter zabudowy i robót wykończeniowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonywać szkice robocze;
 • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Kwalifikacje - Monter zabudowy i robót wykończeniowych
Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
1. Wykonywanie robót posadzkarskich

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich i określa ich właściwości;
 • określa sposoby przygotowania podłoży pod różnego rodzaju posadzki;
 • rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich;
 • sporządza przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót posadzkarskich;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót posadzkarskich;
 • przygotowuje podłoża do wykonania posadzek z różnych materiałów;
 • wykonuje warstwy izolacyjne podłóg;
 • wykonuje podkłady podłogowe;
 • wykonuje posadzki z różnych materiałów;
 • wykonuje zabezpieczenia powierzchni posadzek;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek;
 • ocenia jakość robót posadzkarskich;
 • wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie.


2. Wykonywanie robót okładzinowych

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje okładzin oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
 • rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych;
 • sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót okładzinowych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót okładzinowych;
 • przygotowuje podłoże do wykonania okładzin;
 • wykonuje okładziny z różnych materiałów;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy;
 • wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów;
 • ocenia jakość robót okładzinowych;
 • wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie.
Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja BD.04 - semestr VI
Kwalifikacje - Monter zabudowy i robót wykończeniowych
Kwalifikacja BD.04 - BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

1. Montaż systemów suchej zabudowy

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje systemów suchej zabudowy wnętrz;
 • rozróżnia rodzaje izolacji ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych i przestrzega zasad ich wykonania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • sporządza przedmiar robót montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
 • dobiera i przygotowuje materiały do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • dobiera narzędzia oraz sprzęt do montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • wyznacza miejsca montażu elementów suchej zabudowy;
 • dobiera techniki montażu elementów suchej zabudowy;
 • wykonuje roboty pomocnicze związane z montażem ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonuje ściany działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonuje izolacje ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje roboty związane z naprawą uszkodzonych elementów ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • ocenia jakość wykonania robót montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy oraz sporządza rozliczenie tych robót.


2. Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • rozróżnia rodzaje izolacji okładzin ściennych i płyt podłogowych stosowanych w systemie suchej zabudowy oraz określa sposoby ich wykonania;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych;
 • sporządza przedmiar robót montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy oraz kalkuluje ich koszty;
 • dobiera i przygotowuje materiały do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonuje roboty pomocnicze związane z montażem okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wyznacza miejsca montażu elementów okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • przygotowuje podłoże do montażu okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • dobiera techniki montażu elementów okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • montuje elementy okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń elementów okładzin ściennych i dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje naprawy uszkodzonych elementów okładzin ściennych;
 • ocenia jakość robót związanych z montażem okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy i sporządza rozliczenie tych robót.Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

1. Wykonywanie robót malarskich

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;
 • rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich;
 • sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera i przygotowuje materiały do wykonania powłok malarskich w określonej technologii;
 • dobiera techniki wykonania robót malarskich;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót malarskich;
 • przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;
 • wykonuje powłoki malarskie;
 • wykonuje zdobienia powłok malarskich różnymi technikami;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;
 • wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich;
 • ocenia jakość wykonania robót malarskich;
 • wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie.


2. Wykonywanie robót tapeciarskich

Uczeń/Kursant:
 • rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie;
 • rozróżnia rodzaje podłoży i określa sposoby ich przygotowania pod różnego rodzaju tapety;
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich;
 • sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
 • dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót tapeciarskich;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót tapeciarskich;
 • przygotowuje podłoże do wykonania robót tapeciarskich;
 • wykonuje roboty tapeciarskie;
 • wykonuje zdobienia tapet różnymi technikami;
 • rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy;
 • wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet;
 • ocenia jakość robót tapeciarskich;
 • wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie.
Monter konstrukcji budowlanych

Monter konstrukcji budowlanych

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonywać szkice robocze;
 • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.


Kwalifikacje - Monter konstrukcji budowlanych

Kwalifikacja B.20 - Montaż konstrukcji budowlanych


1. Montaż konstrukcji stalowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji stalowych;
 • dobiera materiały do wykonania określonych elementów konstrukcji stalowych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu elementów konstrukcji stalowych;
 • wykonuje antykorozyjne i ogniochronne zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych;
 • dobiera, zakłada i zdejmuje zawiesia montażowe stosowane podczas robót transportowych;
 • dobiera sposoby łączenia elementów konstrukcji stalowych;
 • przygotowuje elementy konstrukcji stalowych do wykonywania połączeń;
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację elementów konstrukcji stalowych;
 • zabezpiecza montowaną konstrukcję przed utratą stateczności;
 • wykonuje połączenia elementów konstrukcji stalowych;
 • wykonuje roboty związane z demontażem konstrukcji stalowych;
 • ocenia jakość wykonania robót montażowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem konstrukcji stalowych i sporządza rozliczenia tych robót.


2. Montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • dobiera i przygotowuje do montażu prefabrykaty żelbetowe;
 • dobiera sposób montażu prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje roboty zbrojarskie, betoniarskie i ciesielskie związane z montażem prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje zakotwienia prefabrykowanych elementów żelbetowych;
 • dobiera, zakłada i zdejmuje uchwyty montażowe oraz zawiesia do transportu i montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych;
 • steruje pracą operatora dźwigu podczas transportu i montażu prefabrykatów oraz transportu zbrojenia i mieszanki betonowej na miejsce montażu;
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje połączenia prefabrykatów żelbetowych;
 • wykonuje roboty związane z rozbiórką prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • składuje materiały i elementy pochodzące z rozbiórki konstrukcji żelbetowych;
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.


3. Montaż prefabrykowanych konstrukcji drewnianych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych/li>
 • rozróżnia rodzaje prefabrykatów drewnianych;
 • dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • dobiera i przygotowuje prefabrykaty drewniane do montażu elementów obiektów budowlanych o określonej konstrukcji;
 • wyznacza miejsca łączenia prefabrykatów drewnianych;
 • steruje pracą operatora dźwigu podczas prac transportowych, montażowych i demontażowych prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje wstępne mocowanie i rektyfikację prefabrykatów drewnianych;
 • zabezpiecza montowaną konstrukcję drewnianą przed utratą stateczności;
 • dobiera metody połączeń prefabrykowanych elementów konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje połączenia prefabrykatów drewnianych;
 • sporządza dokumentację wykonanych prac;
 • zabezpiecza elementy konstrukcji drewnianych przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi;
 • wykonuje prace związane z remontami i demontażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • ocenia jakość montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z montażem prefabrykowanych konstrukcji drewnianych.
Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja B.20 - semestr VI
Cieśla

Cieśla

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonywać szkice robocze;
 • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Kwalifikacje - Cieśla

Kwalifikacja B.15 - Wykonywanie robót ciesielskich


1. Wykonywanie konstrukcji drewnianych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 • dobiera i przygotowuje materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania elementów ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz ich montażu;
 • transportuje i składuje materiały do wykonywania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje i montuje elementy ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje stemplowania stropów;
 • wykonuje konstrukcje rozporowe i podporowe ścian w wykopach i na powierzchni;
 • wykonuje rusztowania i pomosty robocze;
 • demontuje pomocnicze ciesielskie konstrukcje drewniane;
 • ocenia jakość wykonania ciesielskich konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje obmiar ciesielskich konstrukcji drewnianych oraz sporządza rozliczenie robót związanych z wykonaniem i montażem elementów tych konstrukcji.


2. Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami wykonania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 • sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych oraz kalkuluje ich koszty;
 • dobiera i przygotowuje materiały do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 • transportuje i składuje materiały stosowane do wykonywania form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 • wykonuje i montuje formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych;
 • zabezpiecza formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych przed szkodliwym działaniem czynników biologicznych, chemicznych, wody i ognia;
 • wykonuje obmiar robót ciesielskich oraz sporządza rozliczenie robót ciesielskich;
 • ocenia jakość wykonywanych form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych i sporządza rozliczenie tych robót.


3. Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami oraz instrukcjami dotyczącymi remontu i rozbiórki konstrukcji drewnianych;
 • określa rodzaj i zakres prac związanych z remontem konstrukcji drewnianych;
 • zabezpiecza konstrukcje drewniane przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych;
 • dobiera materiały do wykonywania robót związanych z remontem konstrukcji drewnianych;
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót związanych z naprawą, remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych;
 • transportuje i składuje materiały pochodzące z rozbiórki konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje roboty związane z naprawą i remontem elementów konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje roboty związane z rozbiórką konstrukcji drewnianych;
 • ocenia jakość wykonania robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych;
 • wykonuje obmiar robót związanych z remontem i rozbiórką konstrukcji drewnianych i sporządza ich rozliczenie.Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja B.15 - semestr VI
Stolarz

Stolarz

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • rozpoznawać rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 • rozróżniać konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 • rozróżniać rodzaje i elementy instalacji budowlanych;
 • rozpoznawać materiały budowlane i określa ich zastosowanie;
 • przestrzegać zasad sporządzania rysunków budowlanych;
 • wykonywać szkice robocze;
 • rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;
 • rozróżniać przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;
 • przestrzegać zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;
 • rozpoznawać elementy zagospodarowania terenu budowy;
 • rozróżniać środki transportu stosowane w budownictwie;
 • przestrzegać zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;
 • rozróżniać rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania i demontażu;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.


Kwalifikacje - Stolarz
Kwalifikacja A.13 - Wytwarzanie wyrobów stolarskich

1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

Uczeń/Kursant:
 • dokonuje klasyfikacji drewna i materiałów drzewnych;
 • posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;
 • dobiera technologię wytwarzania wyrobów stolarskich;
 • przygotowuje materiały podstawowe i pomocnicze do wykonania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • dobiera sposoby obróbki drewna i tworzyw drzewnych;
 • dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania obróbki drewna i tworzyw drzewnych;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w stolarstwie;
 • wykonuje ręczną i maszynową obróbkę drewna i tworzyw drzewnych;
 • posługuje się przyrządami pomiarowymi i sprawdzianami;
 • wykonuje hydrotermiczną i plastyczną obróbkę drewna;
 • wykonuje elementy konstrukcyjne oraz ich połączenia;
 • stosuje techniki wykańczania powierzchni drewna, tworzyw drzewnych i gotowych wyrobów z drewna;
 • wykonuje klejenie i oklejanie drewna i materiałów drzewnych;
 • stosuje systemy montażu i okuwania wyrobów stolarskich;
 • wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 • wykonuje prace związane z pakowaniem, magazynowaniem oraz transportem elementów, podzespołów i wyrobów gotowych.
 • ocenia jakość wykonania wyrobów stolarskich;


2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

Uczeń/Kursant:
 • identyfikuje typy konstrukcji oraz style stosowane w meblarstwie;
 • rozpoznaje wady oraz uszkodzenia materiałów i wyrobów stolarskich;
 • ustala przyczyny uszkodzeń wyrobów oraz określa sposób ich naprawy, renowacji lub konserwacji;
 • kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy i renowacji;
 • ustala zakres napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich;
 • dobiera techniki, materiały i narzędzia do wykonania naprawy, renowacji, konserwacji wyrobów stolarskich;
 • wykonuje naprawę, renowację i konserwację wyrobów stolarskich zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami klientów;
 • ocenia jakość wykonania naprawy, renowacji lub konserwacji wyrobów stolarskich.
Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja A.13 - semestr VI
Rolnik

Rolnik

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
 • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
 • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
 • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
 • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
 • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
 • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
 • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
 • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
 • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
 • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
 • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
 • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
 • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • przestrzegać zasad kultury i etyki;
 • przewidywać skutki podejmowanych działań;
 • radzić sobie ze stresem;
 • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
 • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
 • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
 • potrafić negocjować warunki porozumień;
 • współpracować w zespole;
 • wykonywać czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
 • przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
 • wykonywać czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T;
 • rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej
 • rozpoznawać części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń
 • rozpoznawać rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;
 • rozróżniać czynniki siedliska i zabiegi uprawowe;
 • rozpoznawać gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
 • rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt;
 • rozpoznawać rośliny uprawne i chwasty;
 • rozpoznawać rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich;
 • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.


Kwalifikacje - Rolnik
Kwalifikacja RL.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej.

1. Prowadzenie produkcji roślinnej

Uczeń/Kursant:
 • określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
 • dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
 • dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
 • planuje nawożenie organiczne i mineralne;;
 • ocenia jakość materiału siewnego;
 • przygotowuje materiał siewny do siewu;
 • planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
 • wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
 • ozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
 • dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
 • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
 • stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
 • przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
 • przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;


2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej

Uczeń/Kursant:
 • określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
 • określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
 • rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
 • przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
 • wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;


3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Uczeń/Kursant:
 • posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych
 • obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 • obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;
 • obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;
 • dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
 • wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych


Egzaminy zewnętrzne
 • Kwalifikacja RL.03. - semestr VI
 • Ogrodnik

  Ogrodnik

  W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  • rozróżniać zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  • określać prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  • określać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  • określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  • organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
  • stosować pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  • stosować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rozróżniać przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  • analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  • inicjować wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  • przygotowywać dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • prowadzić korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • obsługiwać urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  • planować i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  • optymalizować koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;
  • posługiwać się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  • interpretować wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  • analizować i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  • formułować krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  • korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
  • przestrzegać zasad kultury i etyki;
  • przewidywać skutki podejmowanych działań;
  • radzić sobie ze stresem;
  • aktualizować wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  • przestrzegać tajemnicy zawodowej;
  • ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  • potrafić negocjować warunki porozumień;
  • współpracować w zespole;
  • rozróżniać pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji ogrodniczej;
  • rozpoznawać części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń;
  • rozpoznawać rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;
  • rozpoznawać gleby i ocenia ich wartość rolniczą;
  • klasyfikować nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
  • rozpoznawać rodzaje roślin ogrodniczych;
  • posługiwać się narzędziami i urządzeniami do wykonywania kompozycji roślinnych;
  • przestrzegać norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów ogrodniczych;
  • korzystać ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;/li>
  • korzystać z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa;
  • stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  Kwalifikacje - Ogrodnik
  Kwalifikacja RL.05. - Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

  1. Prowadzenie produkcji sadowniczej

  Uczeń/Kursant:
  • określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin sadowniczych;
  • dobiera rośliny sadownicze do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
  • ustala terminy sadzenia roślin sadowniczych;
  • przygotowuje teren i glebę pod uprawę roślin sadowniczych;
  • planuje nawożenie organiczne i mineralne roślin sadowniczych;
  • wykonuje prace związane z nawożeniem, pielęgnacją, nawadnianiem i odwadnianiem upraw sadowniczych;
  • dobiera sposoby formowania drzew i krzewów owocowych;
  • reguluje wzrost i owocowanie roślin sadowniczych;


  2. Prowadzenie produkcji warzywniczej

  Uczeń/Kursant:
  • określa wpływ czynników klimatycznych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin warzywnych i przyprawowych oraz grzybów jadalnych;
  • dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
  • dobiera metody siewu nasion roślin warzywnych;
  • ocenia jakość materiału siewnego;
  • przygotowuje materiał siewny roślin warzywnych;
  • określa warunki i sposoby rozmnażania oraz pędzenia roślin warzywnych;


  3. Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych

  Uczeń/Kursant:
  • rozpoznaje rodzaje i gatunki roślin ozdobnych;
  • rozpoznaje nasiona roślin ozdobnych i traw;
  • rozpoznaje organy podziemne roślin ozdobnych;
  • określa metody wegetatywnego rozmnażania roślin ozdobnych;
  • określa walory dekoracyjne roślin ozdobnych;


  4. Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

  Uczeń/Kursant:
  • posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie;
  • rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach ogrodniczych;
  • dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie;
  • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji ogrodniczej;
  • wykonuje określone zabiegi agrotechniczne związane z produkcją ogrodniczą;
  • dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych;
  • wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych;
  • przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac związanych z produkcją ogrodniczą;
  • przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin.


  Egzaminy zewnętrzne
  • Kwalifikacja RL.05. - semestr VI